அது என்ன பெண்ணிற்கு மட்டும் தனி நியாயமா?... இந்த மனிதருக்கு இந்த தண்டனை தேவைதான்!.

அது என்ன பெண்ணிற்கு மட்டும் தனி நியாயமா?… இந்த மனிதருக்கு இந்த தண்டனை தேவைதான்!.

girl_train_funny_001.w245
பல்சுவை
...
Comments Off on அது என்ன பெண்ணிற்கு மட்டும் தனி நியாயமா?… இந்த மனிதருக்கு இந்த தண்டனை தேவைதான்!