அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை மிஞ்சும் முன்னோர்களின் சுனாமி எச்சரிக்கை கல்

அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை மிஞ்சும் முன்னோர்களின் சுனாமி எச்சரிக்கை கல்

sunami-stone_001
வினோதங்கள்
ஜப்பானில் சுனாமியிலிருந்து தங்கள் சந்ததிகளை பாதுகாக்க ஆறு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே குறிப்பு பதிவை விட்டுச் சென்றுள்ளனர் முன்னோர்கள். ஜப்பானிய முன்னோர்கள் அடிக்கடி அங்கு ஏற்படும் சுனாமியிலிருந்து தங்களின் சந்ததிகளை பாதுகாக்க, நல்ல யோசனையாக நூற்றுக்கணக்கான நடுக்கல்களை குறிப்பு பதிவுடன் விட்டுச் ...
Comments Off on அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை மிஞ்சும் முன்னோர்களின் சுனாமி எச்சரிக்கை கல்