அதிக நேரம் உறவில் ஈடுபட என்ன செய்யவேண்டும்?

அதிக நேரம் உறவில் ஈடுபட என்ன செய்யவேண்டும்?

6-400x266
அந்தரங்கம்
உடலுறவில் ஈடுபடத் தொடங்கிய பிறகு, அதாவது பெண் உறுப்பில் நுழைந்தவுடன் விந்து வெளியேற சராசரியாக 3 முதல் 5 நிமி்டங்களாவது ஆக வேண்டும் என்பதைப் பார்த்தோம். அதற்கு முன்னதாகவே, பெண்ணின் பிறப்புறுப்புக்குள் நுழையும் முன்பே விந்து வெளியேறினால் அது ...
Comments Off on அதிக நேரம் உறவில் ஈடுபட என்ன செய்யவேண்டும்?