அதிகூடிய சேமிப்பு கொள்ளளவுடைய SSD அறிமுகம்

அதிகூடிய சேமிப்பு கொள்ளளவுடைய SSD அறிமுகம்

அதிகூடிய சேமிப்பு கொள்ளளவுடைய SSD அறிமுகம்
தற்போது டிஜிட்டல் சாதனங்களில் தரவுகளை சேமிப்பதற்கு (Solid State Disk) SSD கார்ட்களே அதிகளவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இவை அளவில் சிறியதாகவும், அதிக சேமிப்பு கொள்ளளவினை உள்ளடக்கியதாலும் அதிகளவில் விரும்பிப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் தற்போது Fixstars நிறுவனம் ...
Comments Off on அதிகூடிய சேமிப்பு கொள்ளளவுடைய SSD அறிமுகம்