அடிக்கடி தூக்கம் வருகிறதா? எச்சரிக்கையாக இருங்கள்

அடிக்கடி தூக்கம் வருகிறதா? எச்சரிக்கையாக இருங்கள்

அடிக்கடி தூக்கம் வருகிறதா? எச்சரிக்கையாக இருங்கள்
மனிதனுக்கு உணவு ,நீர், காற்று ஆகியவை எப்படி இன்றியமையாததோ அது போல் தூக்கமும் முக்கியமான ஒன்று. எந்நேரமும் ஓய்வில்லாமல் உழைப்பவர்களுக்கு தூக்கம் என்பது ஒரு வரப்பிரசாதம். இந்த நவீன காலத்தில் தூங்காமல் எப்போதும் வேலையே கதி என்று இருப்பவர்களுக்கு ...
Comments Off on அடிக்கடி தூக்கம் வருகிறதா? எச்சரிக்கையாக இருங்கள்