அடிக்கடி தீப்பற்றிக்கொள்ளும் தேவாலயம் – பீதியில் மக்கள்..!!!!

அடிக்கடி தீப்பற்றிக்கொள்ளும் தேவாலயம் – பீதியில் மக்கள்..!!!!

church-fire
வினோதங்கள்
நேற்று 10.00 மணியிலிருந்து இன்று காலை 9.15 வரை எசொன்னிலுள்ள Maisse (Essonne)தேவாலயத்தில் பல முறை தீப்பற்றிக் கொண்டுள்ளது. இன்று காலையிலிருந்து இந்தத் தேவாலயத்திலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் பல விசாரணைகளை எவ்ரி விசாரணைப்பிரிவின் ஜோந்தாமினர் மேற்கொண்டுள்ளனர். இந்தத் தீவிபத்துகளின் ...
Comments Off on அடிக்கடி தீப்பற்றிக்கொள்ளும் தேவாலயம் – பீதியில் மக்கள்..!!!!