அங்கே.. அதிலே… தொட்டால் தான் பெண்களுக்குப் பிடிக்குமாம்

அங்கே.. அதிலே… தொட்டால் தான் பெண்களுக்குப் பிடிக்குமாம்

Boochamma-Boochodu-Romantic-Movie-Stills-12-615x351
அந்தரங்கம்
படுக்கை அறையின் மிகச்சிறந்த ஆயுதம் ஸ்பரிசம். தொட்டு தொட்டு ஸ்ருதி கூட்டுவதன் மூலம்தான் அருமையான ஸ்வரத்தை பெறமுடியும். படுக்கை அறையில் மனைவியை சரியாக கையாளத் தெரிந்தவன் கைதேர்ந்த சிற்பி போலத்தான். பதமாக பார்த்து பார்த்து செதுக்கினால்தான் அழகான சிற்பத்தை ...
Comments Off on அங்கே.. அதிலே… தொட்டால் தான் பெண்களுக்குப் பிடிக்குமாம்

அங்கே.. அதிலே… தொட்டால் தான் பெண்களுக்குப் பிடிக்குமாம்
படுக்கை அறையின் மிகச்சிறந்த ஆயுதம் ஸ்பரிசம். தொட்டு தொட்டு ஸ்ருதி கூட்டுவதன் மூலம்தான் அருமையான ஸ்வரத்தை பெறமுடியும். படுக்கை அறையில் மனைவியை சரியாக கையாளத் தெரிந்தவன் கைதேர்ந்த சிற்பி போலத்தான். பதமாக பார்த்து பார்த்து செதுக்கினால்தான் அழகான சிற்பத்தை ...
Comments Off on அங்கே.. அதிலே… தொட்டால் தான் பெண்களுக்குப் பிடிக்குமாம்